Міністерство закордонних справ України

Київ 10:28

Перелік питань на перевірку знання законодавства, які виносяться на іспит

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про дипломатичну службу» та «Про запобігання корупції»

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2)

2. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3)

3. Громадянство України (стаття 4)

4. Форма правління в Україні (стаття 5)

5. Міжнародні договори України (стаття 9)

6. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10)

7. Задоволення національних і культурних потреб українців, що проживають за кордоном (стаття 12)

8. Найважливіші функції держави (стаття 17)

9. Зовнішньополітична діяльність України (стаття 18)

10. Конституційне право на громадянство (стаття 25)

11. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68)

12. Право громадянина України на вибори (стаття 70)

13. Порядок вирішення питання про зміну території України (стаття 73)

14. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85)

15. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92)

16. Державний бюджет України (стаття 96)

17. Порядок обрання Президента України (стаття 103)

18. Повноваження Президента України (стаття 106)

19. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114)

20. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117)

21. Система судів в Україні (стаття 125)

22. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129)

23. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133)

24. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143)

25. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150, 151)

26. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154)

27. Внесення змін до Конституції України (стаття 157)

 

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади за Законом України «Про державну службу» (статті 1, 2)

2. Сфера дії Закону України «Про державну службу» (стаття 3)

3. Основні принципи державної служби (стаття 4)

4. Правове регулювання та категорії посад державної служби. Ранги державних службовців (статті 5, 6, 39)

5. Основні права та обов’язки державних службовців (статті 7, 8)

6. Підпорядкування державного службовця та виконання наказу (розпорядження), доручення (стаття 9)

7. Політична неупередженість (стаття 10)

8. Захист права на державну службу (стаття 11)

9. Система управління державною службою та  центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби (статті 12, 13)

10. Право на державну службу (стаття 19)

11. Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу (стаття 20)

12. Вступ на державну службу (стаття 21)

13. Проходження державної служби(стаття 38)

14. Просування державного службовця по службі, переведення державних службовців, службове відрядження, зміна істотних умов державної служби (статті 40, 41, 42, 43)

15. Оцінювання результатів службової діяльності (стаття 44)

16. Правила внутрішнього службового розпорядку державного органу (стаття 47)

17. Оплата праці, заохочення та соціальні гарантії (розділ 6)

18. Робочий час і час відпочинку державного службовця. Відпустки (розділ 7)

19. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність державних службовців (розділ 8)

20. Припинення державної служби (розділ 9)

 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про дипломатичну службу»

1. Визначення термінів «дипломатична служба«, «дипломатичний працівник», «адміністративно-технічний працівник», «працівник дипломатичної служби», «закордонні дипломатичні установи», «довготермінове відрядження», «ротація» (стаття 1)

2. Основні завдання дипломатичної служби (стаття 4)

3. Система органів дипломатичної служби (стаття 6)

4. Прийняття на дипломатичну службу (стаття 9)

5. Кадри дипломатичної служби (стаття 12)

6. Призначення на дипломатичні посади та звільнення з них (стаття 13)

7. Дипломатичні ранги

8. Ротація дипломатичних працівників (стаття 20)

9. Довготермінове відрядження (стаття 21)

10. Дострокове відкликання працівників дипломатичної служби (стаття 22)

11. Особливості роботи працівників дипломатичної служби у секретаріатах міжнародних організацій (стаття 23)

12. Основні права і обов’язки працівників дипломатичної служби (статті 29, 30)

13. Заохочення за сумлінну працю (стаття 33)

14. Дисциплінарна відповідальність працівників дипломатичної служби (стаття 34)

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, члени сім’ї (стаття 1)

2. Вкажіть та визначте спеціальні суб’єкти у сфері протидії корупції (Стаття 1)

3. Засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) (Стаття 18)

4. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. (Стаття 22)

5. Обмеження щодо одержання подарунків (Стаття 23)

6. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (Стаття 25)

7. Загальні правила етичної поведінки, закріплені в Законі України «Про запобігання корупції» (Розділ VI)

8. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Стаття 45)

9. Контроль та перевірка декларацій (Стаття 48)

10. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (Стаття 51)

11. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю (Стаття 52)

12. Які види відповідальності закріплені в законодавстві за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією (Стаття 65)

Перелік питань на перевірку знань з урахуванням специфіки діяльності дипломатичної служби та функціональних повноважень структурних підрозділів МЗС України

Питання на перевірку знань із фінансових питань

1.Бюджетний Кодекс України

2.Закон України „Про бухгалтерський облік”

3.Порядок проведення касових операцій

4.Закон України „Про Державний бюджет України”

 

Питання на перевірку знань із загального діловодства

1. Що таке діловодство? Особливості сучасного діловодства. Чому сприяє дотримання стандартів з діловодства?

2. Що таке документ? Основні нормативні документи з діловодства.

3. Класифікація службових документів.

4. Формуляр-зразок організаційно-розпорядчих документів. Поняття реквізиту документа. Склад реквізитів, який використовується при оформлені ОРД.

5. Постійні та змінні реквізити. Поняття довжини реквізиту. Робоча площа та береги документа. Формати паперу для виготовлення ОРД (відповідно до чинних Державних стандартів).

6. Поняття бланка документа. Види бланків. Вимоги до виготовлення бланків ОРД. Варіанти розташування постійних реквізитів при виготовленні бланків ОРД.

7. Вимоги до текстів службових документів.

8. Вимоги до документів, що виготовляються за допомогою друкувальних пристроїв.

9. Види оформлення реквізиту „Адресат”. Вимоги до оформлення реквізиту „Адресат”.

10. Види оформлення реквізиту „Гриф затвердження”. Вимоги до оформлення реквізиту „Гриф затвердження”.

11 Оформлення дати та заголовку до тексту на документах.

12. Оформлення відмітки про наявність додатка.

13. Оформлення реквізиту „Підпис”. Види оформлення реквізиту.

14. Зовнішнє та внутрішнє погодження документів. Оформлення реквізиту „Гриф погодження”.

15. Оформлення копій документів та проставлення відбитку печатки на документах.

16. Оформлення реквізитів: „Гриф обмеження доступу до документа”, „Відмітка про виконавця”, „Відмітка про виконання документа та направлення його до справи”.

17. Індексація вихідних документів та проставлення реквізиту „Відмітка про надходження” на вхідних документах.

18. Службові листи. Класифікація. Вимоги до оформлення текстів.

19. Довідки. Складання та оформлення довідок.

20. Доповідні записки. Складання та оформлення доповідних записок.

21. Загальні правила роботи з документами, що мають гриф обмеження доступу „Для службового користування”.

22. Складання та оформлення документів, що мають гриф обмеження доступу „Для службового користування”.

23. Порядок обліку, зберігання і використання документів і справ, що мають гриф обмеження доступу „Для службового користування.

24. Акти. Складання та оформлення актів.

25. Накази. Складання та оформлення наказів з основної діяльності.

26. Накази. Складання та оформлення наказів по особовому складу.

27. Витяги з наказів. Складання та оформлення витягів із наказів.

28. Посадові інструкції. Складання та оформлення посадових інструкцій.

29. Характеристики. Складання та оформлення характеристик.

30. Автобіографії. Складання та оформлення автобіографій.

31. Робота за зверненнями громадян.

32. Організація контролю за виконанням документів. Завдання і порядок контролю за виконанням документів. Терміни виконання документів. Здійснення контролю за виконання документів.

33. Відрядження працівників.

34. Підроблені документи. Види та ознаки підробок документів.

35. Реєстрація службових документів.

36. Складання номенклатур і формування справ. Номенклатура справ як схема розподілу і групування виконаних документів. Номенклатура справ структурного підрозділу. Зведена номенклатура справ установи. "Перелік типових документів" як основний нормативний документ для визначення термінів зберігання документів.

37. Формування справ. Оперативне зберігання документів.

 

Питання на перевірку знання кандидатів для прийняття на дипломатичну службу на посади працівників ДРЗДС СІТ.

1. Протоколи TCP, UDP, PPPoE, IP, IPX

2. Модель OSI

3. Існуючі засоби для об'єднання комп'ютерів для обміну IP-трафіком

4. Мережеві команди FreeBSD

5. Об’явлення поштового сервера у доменній зоні

6. Протоколи SSH та DNS

7. Поштові протоколи POP3, IMAP, SMTP

8. Утиліти UNIX для завданнь за розкладом

9. Застосування Проксі-Сервера

10. Налаштування мережевих інтерфейсів

11. Файли що відповідають за основні системні налаштування FreeBSD

12. Веб-сервери IIS, Nginx, Apache

13. RAID масиви, загальні поняття

14. Монтування файлових систем в FreeBSD

15. DHCP-сервер

16. Діагностично-інформаційні операції (information logged) на DC1 Event Viewer

17. Domain controllers DC1 та DC2

18. Маршрутизація трафіку, загальні поняття

19. Передача голосу через IP (VoIP)

Література

 1. Конституція України.
 2. ДСТУ 4163–2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів (введено з 01.09.2003, зі скасуванням в Україні ГОСТ 6.38–90).
 3. ДСТУ 3844 – 99 Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови. – К.: Держстандарт України, 2000.
 4. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. – К.: Держстандарт України, 2004.
 5. ДК 010–98 Державний класифікатор України. Державний класифікатор управлінської документації.
 6. Про електронний цифровий підпис (Закон України 22.05.2003 № 852-IV).
 7. Про електронні документи та електронний документообіг (Закон України 22.05.2003 № 851-IV).
 8. Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України (Указ Президента України 19.02.2002 № 155/2002. В редакції Указу Президента України 26.07.2005
  № 1132/2005).
 9. Типовий порядкк здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади (затверджено постановою Кабінету Міністрів України 28.10.2004 № 1453).
 10. Про інформацію (Закон України 02.10.1992 № 2657-XII).
 11. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах (Закон України 05.07.1994 № 80/94-ВР).
 12. Про державну таємницю (Закон України 21.01.1994 № XII).
 13. Про звернення громадян (Закон України 02.10.1996 № 393/96-ВР).
 14. Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування (Указ Президента України 07.02.2008 № 109/2008).
 15. Про статус народного депутата України (Закон України 17.11.1992 № 2790-ХІІ. Стаття 16. Право народного депутата України на депутатське звернення).
 16. Типова Інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади  (затверджено постановою Кабінету Міністрів України 30.11.2011
  № 1242).
 17. Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави (затверджено постановою Кабінету Міністрів України 27.11.1998 № 1893).
 18. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування , об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації (затверджено постановою Кабінету Міністрів України 14.04.1997 № 348).
 19. Типове положення  про структурний підрозділ з контролю апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади (затверджено постановою Кабінету Міністрів України 26.12.2003 № 2037).
 20. Перелік  типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів (затверджено наказом  Міністерства юстиції України 12.04.2012  № 578/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 р. за № 571/20884).
 21. Регламент Кабінету Міністрів України (затверджено постановою Кабінету Міністрів України 18.07.2007 № 950).
 22. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови: Використання морфол. засобів мови: Навч. посібник. – К.: ТОВ "ЛДЛ", 1998.
 23. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Посібник. – 6-е видання. – К.: Либідь, 2010.
 24. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1992.
 25. Кузнецова А.Н., Вагенгейм Р.Н. Машинопись: Практическое пособие. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Высшая школа, 1991.
 26. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1997.
 27. Палеха Ю.І. Організація загального діловодства. – К.: „Ліра-К”, 2009.
 28. Погиба Л.Г., Грибінченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. Практикум. К.: Либідь, 2004.
 29. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення. – К.: МАУП, 1996.
 30. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – 3-тє вид. – К.: Освіта, 1997.

Веб-сайти

Верховна Рада України — www.rada.gov.ua

Президент України — www.president.gov.ua

Кабінет Міністрів України — www.kmu.gov.ua

Міністерство закордонних справ України — www.mfa.gov.ua

Державна архівна служба України — www.archives.gov.ua

Міністерство освіти і науки України — www.mon.gov.ua

Міністерство інфраструктури України — www.mintrans.gov.ua

Міністерство юстиції України — www.minjust.gov.ua

Державна служба статистики України — www.ukrstat.gov.ua

Рада національної безпеки та оборони України — www.rainbow.gov.ua

Служба безпеки України — www.sbu.gov.ua 

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України — http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/index

 

МЗС в соціальних мережах

   

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

My Ukraine is project website

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes