Міністерство закордонних справ України

Київ 02:20

Дипломатична академія при Міністерстві закордонних справ України

Про Дипломатичну академію при МЗС

30 травня 1995 року Указом Президента України було утворено Дипломатичну академiю України при Мiнiстерствi закордонних справ України. Зазначений документ визначає основні завдання Академії:

 • підготовка на базі вищої освіти, перепідготовка та підвищення кваліфікації дипломатичних і консульських кадрів МЗС, а також працівників інших державних органів, що відають питаннями зовнішніх зносин України;
 • проведення науково-дослідних робіт у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії;
 • вивчення й узагальнення досвіду зовнішньої політики і дипломатії України та іноземних держав, міжнародно-правових проблем, дипломатичного протоколу, консульської служби та інших галузевих проблем.

Академія заснована на загальнодержавній формі власності й підпорядкована Міністерству закордонних справ України. Вона діє на підставі Статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 779 від 20 липня 1996 року.

Структура Дипломатичної академії України затверджена Міністром закордонних справ України. Безпосереднє керівництво здійснює ректор, якого в установленому порядку призначає на посаду і звільняє з посади Міністр закордонних справ України.

Навчальний і науковий процес, міжнародне співробітництво, редакційно-видавничу й адміністративно-господарську діяльність закладу забезпечують проректори: перший проректор; проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків; проректор з адміністративно-господарської роботи.

Для вирішення головних питань діяльності в Академії створені:

 • Наглядова рада;
 • Вчена рада;
 • Науково-методична рада;
 • Спеціалізована вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія;
 • Аспірантура зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія. 

Реалізацію основних завдань закладу здійснюють п’ять кафедр:

 • Кафедра зовнішньої політики і дипломатії;
 • Кафедра міжнародної економіки та економічної дипломатії;
 • Кафедра дипломатичної та консульської служби;
 • Кафедра регіональних систем та європейської інтеграції;
 • Кафедра іноземних мов. 

Для забезпечення планування, організації та здійснення підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби МЗС України у 2002 році засновано Центр підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби.  Окремим структурним підрозділом Академії є Вищі курси іноземних мов, які створено з метою спеціалізованого вдосконалення освіти та професійної підготовки працівників дипломатичної служби, а також інших установ шляхом поглиблення, розширення й оновлення їхніх професійних знань, умінь і навичок у вивченні іноземних мов.

Для проведення наукових-досліджень у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародної безпеки у 2006 році було засновано Інститут зовнішньої політики Дипломатичної академії України.

Дипломатична академiя України є провiдним вищим навчальним закладом IV рiвня акредитацiї з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.18010006 – Зовнішня політика.  Навчання в Академії проводиться за денною формою. Тривалість навчання – 24 місяці, протягом яких слухачі повинні прослухати нормативні та спеціалізовані курси та захистити дві наукові праці: курсову роботу (1 курс) та магістерську роботу (2 курс). Обов’язковим для кожного слухача Академії є проходження практики і стажування в Міністерстві закордонних справ України.

В Академії слухачі отримують ґрунтовну загальнотеоретичну і практичну підготовку з питань історії, теорії та практики дипломатії, зовнішньої політики, міжнародних відносин, європейської інтеграції, економічної дипломатії, геополітичного розвитку країн, що належать до основних регіонів світу, володіють, як мінімум, двома іноземними мовами, обізнані з сучасними інформаційними технологіями.

Професорсько-викладацький склад налічує загалом близько 60 висококвалiфiкованих фахівців: академiки, професори, доценти, вiдомi дипломати, юристи-практики.

Головною метою діяльності Дипломатичної академії України у сфері міжнародних зв’язків є встановлення та розвиток взаємовигідного спiвробiтництва з профільними навчальними закладами та науковими центрами зарубіжних країн. На сьогоднішній день Академія співпрацює з майже 50 закордонними й українськими навчальними закладами та дослідними центрами. Дипломатична академія України бере участь у багатьох міжнародних програмах, має творчі зв’язки з провідними вищими навчальними закладами США, Великобританії, Німеччини, Франції, Іспанії, Бельгії, Словаччини, Польщі, Австрії, країн СНД та багатьох інших держав.

Для обміну досвідом з пiдготовки кадрiв укладено близько 30 двосторонніх довгострокових угод про співробітництво з дипломатичними академіями, інститутами та службами МЗС країн світу, які передбачають взаємний обмін навчально-методичними планами, науковою літературою, проведення спільних науково-практичних конференцій, обмін викладачами та слухачами. Академiя є активним учасником мережi дипломатичних освiтнiх закладiв країн Центрально-європейської iнiцiативи та членом Мiжнародної асоцiацiї керівників вищих дипломатичних навчальних закладів.   

За сімнадцять рокiв своєї діяльності Дипломатична академія України пiдготувала 900 квалiфiкованих спеціалістів, якi стали гiдним поповненням для Мiнiстерства закордонних справ та інших органів державної влади України. Професiйну підготовку та неоціненний досвід у ДАУ також набувають громадяни зарубiжних країн Азербайджану, Вірменії, Грузії, Казахстану, Туркменистану, Індонезії та інших.

Академія сьогодні є сучасним вищим навчальним закладом з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері зовнішніх зносин, впевнено продовжує нарощувати свій потенціал та виконувати важливі державні завдання відповідно до затвердженої рішенням Колегії МЗС України Стратегії розвитку Дипломатичної академії України на 2012–2016 роки.

Вищі курси іноземних мов Дипломатичної академії України при МЗС

Вищі курси іноземних мов Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України (далі – ВКІМ) є структурним підрозділом Дипломатичної академії України при МЗС України (далі – ДАУ).

Курси іноземних мов вперше було засновано «Приказом по Управлению делами Народного Коммиссариата Иностранных дел» №71 від 6 липня 1921 року.

1 січня 1945 року організовано 3-х річні курси по вивченню іноземних мов «з метою підвищення кваліфікації та досконального вивчення іноземних мов співробітниками Народного Комісаріату Закордонних справ УРСР».

7 вересня 1990 року наказом №102 Курси іноземних мов МЗС УРСР прирівнено до Вищих навчальних закладів, а педагогічний стаж викладачів – до науково-педагогічного стажу викладачів Вищих навчальних закладів.

З 1 січня 2004 року ВКІМ функціонують у складі ДАУ згідно Наказу №187 МЗС України від 3 жовтня 2003 року.

Основними завданнями та функціями ВКІМ є:
— організація співбесід для визначення рівня мовної підготовки кандидатів для зарахування на навчання, для участі у конкурсі на заміщення вакантних посад в центральному апараті та закордонних дипломатичних установ МЗС України, для допуску до складання кваліфікаційних іспитів на ВКІМ та для зарахування до кадрового резерву МЗС України;
— проведення атестації мовних знань слухачів та осіб, які від'їздять для роботи на посадах закордонних дипломатичних установ МЗС України шляхом прийому кваліфікаційних іспитів з метою встановлення надбавки до посадового окладу за знання іноземної мови;
— організація і забезпечення ефективного, професійно-орієнтованого навчання та удосконалення знань іноземних мов без відриву від виробництва працівників системи органів дипломатичної служби за рахунок бюджетних коштів, інших категорій слухачів – на договірній основі;
— організація методичної допомоги слухачам у їх самостійній роботі з вивчення іноземних мов;

Навчання на ВКІМ здійснюється за спеціальними програмами, розробленими з основного курсу (3 роки навчання) та курсу удосконалення (2 роки навчання) з урахуванням особливостей мовної підготовки працівників центрального апарату Міністерства та закордонних установ України.

Станом на 1 січня 2010 року на ВКІМ працюють: 22 старші викладачі (з них – 3 кандидати філологічних наук), методист, завідуючий лабораторією та старший лаборант.

За період функціонування ВКІМ для працівників дипломатичної служби було забезпечено викладання 20 іноземних мов: англійська, арабська, болгарська, іспанська, італійська, китайська, корейська, німецька, новогрецька, перська, польська, португальська, румунська, сербська, словацька, турецька, французька, хорватська, чеська, шведська.

Протягом навчального року на ВКІМ вивчають іноземні мови в середньому 400 слухачів і близько 700 проходять співбесіди та отримують мовні характеристики для участі в конкурсі на заміщення вакантних посад в центральному апараті і закордонних дипломатичних установ та зарахування до кадрового резерву МЗС України.

Для проведення співбесід, практичних занять, консультацій та приймання іспитів ВКІМ запрошують професорсько-викладацький склад з інших вищих навчальних закладів за трудовими угодами з 25 іноземних мов: азербайджанської, білоруської, болгарської, вірменської, гінді, грузинської, івриту, індонезійської, китайської, корейської, литовської, македонської, нідерландської, норвезької, новогрецької, перської, португальської, сербської, словацької, угорської, урду, хорватської, чеської, шведської, японської.

Навчальний процес на ВКІМ забезпечується завдяки наявності чітко визначених програм навчання, підручників, відео- та аудіо-матеріалів, посібників, а також використанню сучасних технічних засобів навчання. Викладачі ВКІМ активно застосовують новітні методики викладання іноземних мов з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Директор:

Плескачова Надія Михайлівна

тел.: (044) 238 15 59, (044) 238 15 60

тел./факс: (044) 238 18 76

Контакти

Адреса i телефони

01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2

Тел.: (044) 238 15 45

Тел./факс: (044) 279 47 05

E-mail: rector@da.mfa.gov.ua

веб-сайт: www.dipacadem.kiev.ua

В.о. Ректора

Ціватий Вячеслав Григорович

Тел.: (044) 238 15 45, (044) 279 39 41 

Тел./факс: (044) 279 47 05

Перший проректор

 

Тел.: (044) 279 45 00

Проректор з адміністративно-господарської роботи

Шипанюк Микола Романович

Тел.: (044) 279 59 26

Правила прийому до Дипломатичної академії при МЗС України у 2016 році