Міністерство закордонних справ України

Київ 12:36

Проект наказу МЗС "Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління МЗС України"

МЗС України | Наказ | 02.12.2013

МІНІСТЕРСТВО  ЗАКОРДОННИХ  СПРАВ  УКРАЇНИ

Н А К А З

м.Київ

Про затвердження Порядку організації   проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать   до   сфери управління  МЗС  України

         Відповідно до частини третьої статті 49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом",  Положення про Міністерство закордонних справ України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 381,

          НАКАЗУЮ:

        Затвердити Порядок організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до них стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління МЗС України.

        Департаменту з фінансово-адміністративних питань та діловодства подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

        Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

      Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника    Міністра закордонних справ  України – керівника  апарату А.В. Олефірова.

Міністр закордонних справ України

Л.О.Кожара

 

П О Р Я Д О К

організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління МЗС України

1. Цей  Порядок  встановлює  процедуру  визначення,  погодження Міністерством закордонних справ України  кандидатури організаторів аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до них стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Міністерства закордонних справ України (далі - боржник).

2.  Визначені цим Порядком повноваження Міністерства закордонних справ України здійснює Департамент з фінансово-адміністративних питань та діловодства Міністерства закордонних справ України, який відповідає за забезпечення виконання Міністерством закордонних справ України повноважень органу управління об'єктами державної власності.

3.  Замовником аукціону є керуючий санацією або ліквідатор, призначений у справі про банкрутство боржника господарським судом у порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон).

4. Організатор аукціону визначається замовником за погодженням з Міністерством закордонних справ України.

У ліквідаційній процедурі ліквідатор має право самостійно проводити торги на аукціоні відповідно до частини другої статті 44 Закону або залучити на підставі договору про проведення аукціону організатора аукціону.

 5.  Організатор аукціону повинен відповідати таким вимогам:

- бути юридичною особою, зареєстрованою у встановленому законом порядку, що має  право здійснювати продаж майна шляхом  проведення  аукціону;   

-  мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

- володіти технічними можливостями для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу).

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

6. З метою виявлення кандидатур організаторів аукціону замовник не пізніше ніж за три місяці до дати проведення аукціону надсилає Міністерству закордонних справ України для розміщення на  його  офіційному веб-сайті та розміщує на офіційному веб-сайті боржника оголошення,  що має  містити  такі відомості:

-  вимоги до кандидатури організатора аукціону;

- кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність  встановленим  вимогам;   

- інформацію про боржника, продаж майна якого здійснюватиметься на аукціоні;    

-  характеристику майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні, що вказує на необхідність наявності у організатора цього   аукціону технічних можливостей для його проведення; 

-  текст проекту договору про проведення аукціону із зазначенням основних умов договору (крім суми винагороди та інформації про організатора аукціону);

- поштову адресу, за якою подаються заява та документи, що підтверджують відповідність  кандидатур  встановленим  вимогам;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - контактні  телефони  для  довідок.

Розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства закордонних справ України оголошення для виявлення кандидатур організатора аукціону здійснюється протягом п'яти днів з дня його надходження.

7.  Для визначення організатором аукціону кандидатури подають замовнику аукціону в строк та за поштовою адресою, наведеними в оголошенні, розміщеному на офіційних веб-сайтах  Міністерства закордонних справ України та боржника, такі документи:

- заяву про виконання функцій організатора аукціону із зазначенням відомостей про кандидатуру організатора аукціону (повне найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, організаційно-правова форма, місцезнаходження юридичної особи, номер телефону та інші засоби зв'язку, а також прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори), а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону; 

- засвідчені в установленому порядку копії установчих або інших документів, відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

-  довідку, підписану керівником юридичної особи, що підтверджує технічні можливості заявника для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону (у разі зазначення такої вимоги в оголошенні щодо виявлення кандидатур організатора аукціону);

- довідку, підписану керівником юридичної особи, що містить перелік проведених заявником аукціонів та підтверджує наявність у нього досвіду у цій сфері не менше трьох років.

8. У разі подання неповного комплекту документів, або подання документів з порушенням вимог, передбачених у пункті 7 цього Порядку, або подання документів після встановленого кінцевого терміну, або надання недостовірних відомостей заява про виконання функцій організатора аукціону залишається без розгляду, про що замовник листом повідомляє заявника.

9. У разі надходження двох і більше заяв кандидатур, які відповідають вимогам, встановленим цим Порядком, на виконання функцій організатора аукціону замовник у п'ятиденний строк з останнього дня подачі таких заяв проводить конкурсний відбір та визначає переможця з урахуванням таких показників:

- досвід роботи та технічні можливості (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу) із забезпечення організації продажу майна;

- пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону.

10. Якщо в строк та за поштовою адресою, наведеними в оголошенні, розміщеному на офіційних веб-сайтах Міністерства закордонних справ України та боржника, не надійшло жодної заяви про виконання функцій організатора аукціону, замовник аукціону повторно у порядку та строк, встановлені пунктом 6 цього Порядку, надсилає до Міністерства закордонних справ України для розміщення на його офіційному веб-сайті та розміщує на офіційному веб-сайті боржника оголошення для виявлення кандидатур організатора аукціону.

11. Замовник після визначення кандидатури організатора аукціону, яка відповідає вимогам,встановленим пунктом 5 цього Порядку, звертається до Міністерства закордонних справ України для її погодження.

До звернення замовника про погодження кандидатури організатора аукціону долучаються документи, на підставі яких було визначено таку кандидатуру, та проект договору про проведення аукціону.

12. За результатом розгляду поданих замовником документів щодо погодження кандидатури організатора аукціону та перевірки проекту договору про проведення аукціону на предмет його відповідності вимогам законодавства у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом  Міністерство закордонних справ України у п'ятиденний строк з дня їх надходження приймає рішення про:

- погодження  кандидатури  організатора  аукціону;   

- відхилення  кандидатури  організатора  аукціону.

 З метою отримання додаткової інформації щодо кандидатури організатора аукціону або перевірки наданих нею відомостей Міністерство закордонних справ України продовжує строк для прийняття рішення, але не більше ніж на десять днів, про що повідомляє замовника аукціону. 

13. Про прийняте рішення Міністерство закордонних справ України листом повідомляє замовника аукціону.

14. У разі прийняття Міністерством закордонних справ України рішення про відхилення кандидатури організатора аукціону, яка визначалась шляхом проведення конкурсного відбору, замовник повторно проводить конкурсний відбір серед кандидатур, які подавали заяви та документи, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам, та звертається до Міністерства закордонних справ України для погодження кандидатури.

15. Замовник укладає договір про проведення аукціону з погодженою Міністерством закордонних справ України кандидатурою організатора аукціону з дотриманням вимог, встановлених частиною третьої статті 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або  визнання його банкрутом». 

Директор Департаменту з фінансово-адміністративних питань та діловодства

В.О.Довгий

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до наказу МЗС України «Про затвердження Порядку

організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління МЗС України»

 

1.  Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до частини третьої статті 49 Закону України «Про    відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» розроблено наказ МЗС України «Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління МЗС України» __. __.2013 №____ з метою встановлення процедури та визначення, погодження Міністерством закордонних справ України кандидатури організатора аукціону під час проваджень у справах про банкрутство та вимоги до них стосовно майна державних підприємств, що належать до сфери управління МЗС України.

 

2.  Мета і шляхи її досягнення

Наказом МЗС України від __. __.2013 №____ пропонується унормувати визначення та погодження Міністерством закордонних справ України кандидатур організаторів аукціонів під час проваджень у справах про банкрутство та визначити вимоги до них стосовно майна державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства закордонних справ України та повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Міністерство закордонних справ України.

 

3.     Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють:

-          Закон України «Про дипломатичну службу»;

-          Положення про Міністерство закордонних справ України, затверджене Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 381/2011;

-          Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу МЗС України «Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління МЗС України» від __.__.2013 №______не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат з державного бюджету.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Наказ МЗС України «Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління МЗС України» від __. __.2013 №______ потребує погодження з Міністерством юстиції України.

 

6. Регіональний аспект 

Наказ МЗС України «Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління МЗС України» від __.__.2013 №______не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

61. Запобігання дискримінації

У наказі МЗС України «Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління МЗС України» від __. __.2013 №______ відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції 

Наказ МЗС України «Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління МЗС України.» від __.__.2013 №______ не стосується правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Наказ МЗС України «Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління МЗС України» від __.__.2013 №______ не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів 

Наказ МЗС України «Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління МЗС України» від __.__.2013 №______ не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Наказ МЗС України «Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління МЗС України» від __.__.2013 №______не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Наказ МЗС України «Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у проведенні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління МЗС України» від __.__.2013 №______ сприятиме належній організації аукціонів під час проваджень у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств.

Міністр закордонних справ України 

Л.О.Кожара

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту наказу Міністерства закордонних справ України

до наказу МЗС України  «Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які  належать до сфери управління МЗС України».

1.  Визначення та аналіз проблеми, яку пропонуються розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Проект наказу розроблено на виконання вимог частини 3 статті 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», якою передбачено, що порядок організації проведення аукціонів у проваджені у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків установлюються органом, уповноваженим управляти державним майном.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття даного проекту наказу є встановлення, у відповідності із законодавством України, порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна боржників, які належать до сфери управління Міністерства закордонних справ України.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Обраний спосіб досягнення встановлених цілей є найбільш  ефективним, оскільки він дозволяє врегулювати порядок організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна боржників, які належать до сфери управління Міністерства закордонних справ України.

Альтернативою такого способу державного регулювання є залишення ситуації без змін, що призведе до негативних наслідків, неможливості нормативно-правового регулювання порушеного питання.

4. Опис механізмів і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого проекту регулярного акта.

Проектом цього регуляторного акта передбачається вжити заходів щодо забезпечення нормативно-правового регулювання організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна боржників, які належать до сфери управління Міністерства закордонних справ України.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет - на офіційному веб-сайті Міністерства закордонних справ України.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Негативного впливу на дію регуляторного акту не передбачається.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб’єктами господарювання висока.

Реалізація запропонованого проекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого акта буде впорядкування організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна боржників, які належать до сфери управління Міністерства закордонних справ України..

 

6. Визначаються очікувані результати прийняття акта.

 

Вигоди

Витрати

Держава

 Забезпечить впорядкування організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна боржників, які належать до сфери управління Міністерства закордонних справ України.

Не передбачено

Суб’єкти господарювання

Чітке визначення процедури організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна боржників, які Міністерства закордонних справ України належать до сфери управління.

Не передбачено

Громадяни

________

_________

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту.

 Строк чинності регуляторного акту встановлюється на необмежений термін.

 8.  Визначення показників результативності регуляторного акта.

Виходячи з цілей запропонованого регуляторного акта, зазначених у пункті 2, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрані такі показники:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта та сплачених суб’єктами господарювання залежно від кількості погоджених Міністерства закордонних справ України  та затверджених господарським судом планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас – документів, що містять переліки майна боржників, передбаченого до продажу на аукціоні у процедурі банкрутства;
кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта залежно від кількості погоджених Міністерства закордонних справ України та затверджених господарським судом планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас;
час, що витрачатиметься суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта, залежно від стану готовності документів, що подаються до Міністерства закордонних справ України.; 
обсяг коштів від продажу майна на аукціонах, спрямованих суб’єктами господарювання на погашення кредиторської заборгованості залежно від кількості погоджених Міністерства закордонних справ України та затверджених господарським судом планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас;
високий рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта.
Наказ не справлятиме негативного впливу на ринкове середовище, не порушуватиме законних прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави. 
 
9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта. 
 

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися до дати набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта буде порівняно зі значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься шляхом розгляду пропозицій та зауважень від суб’єктів господарювання.

Заступник Міністра - керівник апарату

А.В.Олефіров

 

 

Про МЗС

МЗС в соціальних мережах

   
 

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

My Ukraine is project website

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes