Міністерство закордонних справ України

Київ 04:19

Про затвердження Положення про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

МЗС України | Наказ | № 91 | 15.03.2014

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15 березня 2014 р.                                    Київ                                                             №91

 

 

Про   затвердження   Положення 

про Сектор з питань запобігання 

та виявлення корупції

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня  2013 року № 706 «Про питання запобігання та виявлення корупції»

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Затвердити Положення про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, що додається.
  2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МЗС України від 26 грудня 2011 року № 425 Про затвердження Положення про самостійний Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.
  3. Департаменту з фінансово-адміністративних питань та діловодства довести цей наказ до відома Першого заступника Міністра, заступника Міністра-керівника апарату, заступників Міністра, керівників структурних підрозділів МЗС України, представництв МЗС України на території України та закордонних дипломатичних установ України.
  4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  

В.о. Міністра                                        /підпис/                              А.Дещиця

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МЗС України

___________ № _____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Cектор з питань запобігання та виявлення корупції

  

1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (далі - СПК) є самостійним структурним підрозділом МЗС України, який утворено для забезпечення підвищення ефективності здійснення заходів  щодо запобігання та виявлення корупції. 

2. СПК у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Типовим положенням про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706, міжнародними договорами України, цим Положенням та нормативно-правовими актами МЗС.

Сектор підзвітний Міністрові закордонних справ України.         

3. Основними завданнями СПК є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві у зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції;

5) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;

6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

4. СПК відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає структурним підрозділам МЗС, представництвам МЗС України на території України, закордонним дипломатичним установам України та їх працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб МЗС, представництв МЗС України на території України, закордонних дипломатичних установ України, вносить Міністру закордонних справ пропозиції щодо їх усунення;

4) надає допомогу у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

5) у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень працівниками МЗС, представництв МЗС України на території України, закордонних дипломатичних установ України, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти Міністра закордонних справ, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

7) веде облік працівників МЗС, представництв МЗС України на території України, закордонних дипломатичних установ України, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

8) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій та спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

9) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників МЗС, представництв МЗС України на території України, закордонних дипломатичних установ України до вчинення корупційних правопорушень.

5. Втручання у діяльність СПК під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на нього обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

6. СПК має право:

1) отримувати від інших структурних підрозділів МЗС, представництв МЗС України на території України та закордонних дипломатичних установ України інформацію та матеріали, необхідні для здійснення покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

2) отримувати від працівників МЗС, представництв МЗС України на території України та закордонних дипломатичних установ України усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

3) ініціювати перед Міністром закордонних справ питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на СПК завдань;

7. Працівники СПК беруть участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в МЗС, представництвах МЗС України на території України та закордонних дипломатичних установах України з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Працівники СПК під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій МЗС, представництв МЗС України на території України та закордонних дипломатичних установ, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

 8. Працівники СПК можуть залучатися до проведення:

 1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що приймаються в МЗС, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

 2) внутрішнього аудиту структурних підрозділів МЗС, представництв МЗС України на території України та закордонних дипломатичних установ України в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

 9. На посади керівника та працівників СПК призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад МЗС, представництв МЗС України на території України.

10. Міністр закордонних справ сприяє створенню умов для виконання на належному рівні СПК покладених на нього завдань.

11. Координація і контроль за діяльністю СПК здійснюється згідно з визначеним Міністром розподілом обов’язків серед керівного складу МЗС України.

12. Штатний розпис СПК затверджується заступником Міністра – керівником апарату.

13. СПК очолює завідуючий, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністром закордонних справ.

14. Завідуючий СПК підзвітний Міністру закордонних справ.

15. Зауваження та пропозиції завідуючого СПК, що стосуються дотримання антикорупційного законодавства, розповсюджуються на всіх посадових осіб МЗС, представництв МЗС України на території України, закордонних дипломатичних установ України.

16. Відповідно до покладених на СПК завдань, завідуючий СПК:

1) здійснює керівництво СПК та несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

2) розподіляє обов’язки між працівниками СПК;

3) вносить заступнику Міністра – керівнику апарату пропозиції щодо вдосконалення структури та штатного розпису СПК;

4) вносить Міністру закордонних справ пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади, а також заохочення та притягнення до відповідальності працівників СПК;

5) вносить Міністру закордонних справ пропозиції щодо проведення відповідних заходів Відділом внутрішнього аудиту;

6) вносить у визначених законодавством випадках Міністру закордонних справ подання про відсторонення на час службового розслідування (перевірки) посадової особи, яка працює в МЗС, представництві МЗС України на території України або закордонній дипломатичній установі України від виконання повноважень за посадою;

7) звертається до Міністра закордонних справ з поданням про притягнення посадових осіб МЗС, представництв МЗС України на території України, закордонних дипломатичних установ України до відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства;

8) інформує Міністра закордонних справ про випадки перешкоджання виконанню працівниками СПК їхніх повноважень, неподання або несвоєчасного подання посадовими особами МЗС, представництв МЗС України на території України, закордонних дипломатичних установ України інформації та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

17. Завідуючий СПК входить до складу Конкурсної комісії МЗС, Комітету з конкурсних торгів МЗС та в установленому законом порядку може бути членом інших комісій, комітетів та організаційних утворень МЗС.

 

Завідуючий Сектором з питань

запобігання та виявлення корупції                   /підпис/                 А.А.Лупак

 

Про МЗС

МЗС в соціальних мережах

   
 

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

My Ukraine is project website

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes