Міністерство закордонних справ України

Київ 20:38

Заява МЗС України щодо недопуску консульських посадових осіб України до арештованих на території Росії громадян України Миколи Карпюка та Станіслава Клиха (укр./рос.)

15 травня 2015, 18:12

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий  протест у зв’язку з продовженням порушення російською стороною прав утримуваних під вартою на території Російської Федерації громадян України Миколи Карпюка (затриманий 21 березня 2014 року) та Станіслава Клиха (затриманий 11 серпня 2014 року).

Незважаючи на отримані ще в листопаді минулого року від Міністерства закордонних справ Російської Федерації запевнення, що органами слідства буде забезпечено відвідання арештованих консульськими посадовими особами України, російські компетентні органи перешкоджають проведенню зустрічей із ув’язненими громадянами України.

Зокрема, російською стороною проігноровано понад 20 звернень із зазначеного питання, направлених Міністерством закордонних справ України, Посольством України в Російській Федерації та Генеральним консульством України в Ростові-на-Дону. Українські консули неодноразово відряджалися до м.Єсентуки та відвідували Головне слідче управління Слідчого комітету РФ по Північно-Кавказькому федеральному округу з метою отримання відповідного дозволу та зустрічі із арештованими українцями, але дозволів слідством так і не було надано під вигаданими приводами.

14 травня 2015 року згаданим підрозділом Слідчого комітету Російської Федерації вкотре було відмовлено у наданні допуску консульських посадових осіб на зустріч з Миколою Карпюком та Станіславом Клихом.

Зазначене є грубим порушенням російською стороною як прав громадян України, так і права консульських посадових осіб України на доступ до затриманих громадян своєї держави, передбаченого статтею 13 Консульської конвенції між Україною та Російською Федерацією від 15 січня 1993 року.

Перешкоджання російською стороною здійсненню консульськими посадовими особами України контактів із затриманими громадянами України викликає особливе занепокоєння на тлі заяв інших утримуваних на території Російської Федерації українських громадян про застосування до них в ході слідства фізичного та психологічного тиску, а також тортур з метою отримання свідчень.

Вимагаємо забезпечити об’єктивний та неупереджений розгляд справ Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, надання офіційної інформації щодо місця та умов тримання їх під вартою і стану здоров’я, негайного допуску консульських посадових осіб України до арештованих відповідно до взятих на себе Російською Федерацією міжнародно-правових зобов’язань, а також притягнення до відповідальності всіх винних у їх порушенні. 

***

Заявление МИД Украины относительно недопуска консульских должностных лиц Украины к арестованным на территории России гражданам Украины Николаю Карпюку и Станиславу Клих

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с продолжающимся нарушением российской стороной прав содержащихся под стражей на территории Российской Федерации граждан Украины Николая Карпюка (задержанный 21 марта 2014 года) и Станислава Клих (задержанный 11 августа 2014 года).

Несмотря на полученные еще в ноябре прошлого года от Министерства иностранных дел Российской Федерации заверения того, что органами следствия будет обеспечено посещение арестованных консульскими должностными лицами Украины, российские компетентные органы препятствуют проведению встреч с заключенными гражданами Украины.

В частности, российской стороной проигнорировано более 20 обращений по данному вопросу, которые были направлены Министерством иностранных дел Украины, Посольством Украины в Российской Федерации и Генеральным консульством Украины в Ростове-на-Дону. Украинские консулы неоднократно выезжали в г.Есентуки и посещали Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу с целью получения соответствующего разрешения и встречи с арестованными украинцами, но разрешений следствием так и не было предоставлено под вымышленными предлогами.

14 мая 2015 года упомянутым подразделением Следственного комитета Российской Федерации в очередной раз было отказано в предоставлении допуска консульским должностным лицам на встречу с Николаем Карпюком и Станиславом Клих.

Указанное является грубым нарушением российской стороной как прав граждан Украины, так и права консульских должностных лиц Украины на доступ к задержанным гражданам своего государства, предусмотренного статьей 13 Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией от 15 января 1993 года.

Препятствования российской стороной осуществлению консульскими должностными лицами Украины контактов с задержанными гражданами Украины вызывает особое беспокойство на фоне заявлений других удерживаемых на территории Российской Федерации украинских граждан о применении к ним в ходе следствия физического и психологического давления, а также пыток с целью получения показаний.

Требуем обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дел Николая Карпюка и Станислава Клих, предоставления официальной информации о месте и условиях содержания их под стражей и состояния здоровья, незамедлительного допуска консульских должностных лиц Украины к арестованным в соответствии с взятыми на себя Российской Федерацией международно-правовыми обязательствами, а также привлечения к ответственности всех виновных в их нарушении.

Останні заяви та коментарі

МЗС в соціальних мережах

   

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

My Ukraine is project website

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes