Міністерство закордонних справ України

Київ 02:14

Державні підприємства при МЗС України

Державне підприємство - «Головне управління комплексного обслуговування і будівництва об’єктів дипломатичної служби»

Напрямки діяльності підприємства

Державне підприємство - «Головне управління комплексного обслуговування і будівництва об’єктів дипломатичної служби» (далі – ДП «ГУКОБ») є державним підприємством, створеним за наказом Міністерства закордонних справ України            № 455-ос від 20 березня 2006 року на державній формі власності і підпорядкованим Міністерству закордонних справ України.

Підприємство створене з метою матеріально-технічного забезпечення діяльності Міністерства закордонних справ України, дипломатичних і консульських установ України за кордоном, сприяння у вирішенні побутових потреб працівників дипломатичної служби.

На даний час підприємство здійснює функції Виконавця по господарському утриманню та технічному обслуговуванню приміщень та прилеглої території, а також інженерних мереж, обладнання в адміністративних будівлях МЗС України та Дипломатичної академії при МЗС України.

Аналіз діяльності підприємства буде відображено згідно звіту про фінансові результати у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Для відображення діяльності підприємства за основу було взято наступні показники, наведені у таблиці:

Основні показники діяльності ДП «ГУКОБ» за І квартал 2015 року

№ п/п

Найменування
показника

За звітний період

(І квартал 2015 року),

  тис. грн.

За аналогічна період минулого року

(І квартал 2014 року),

   тис. грн.

1

2

3

4

 

1.

Чистий дохід (виручка)

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

201

 

255

 

2.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

 

213

 

163

3.

Валовий прибуток (збиток)

-12

92

4.

Інші операційні доходи

-

2

5.

Адміністративні витрати

58

94

6.

Інші операційні витрати

2

-

7.

Чистий прибуток  (збиток)

-72

-

8.

Матеріальні затрати

2

1

9.

Витрати на оплату праці

305

313

10.

Відрахування на соціальні заходи

111

112

11.

Амортизація

4

2

12.

Інші операційні витрати

5

8

Підприємство працювало протягом І кварталу 2015 року на основі повної самооплатності без залучення банківських кредитів та інших позик.

Підприємство не мало заборгованості по заробітній платі, зі сплати податків до бюджету та інших обов’язкових платежах.

Дохід від реалізації продукції за І квартал 2015 року склав 201,0 тис. грн. (без ПДВ), що на 54,0 тис. грн. менше ніж у І кварталі 2014 року.

Створення, реорганізація, реструктуризація, ліквідація суб’єктів господарювання, заснованої на державній власності, підприємством не проводилась.

Укладання договорів про спільну діяльність, інвестиційних договорів, договорів управління майном не проводилося.

Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період склала               56 осіб. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у І кварталі 2015 року склала 1817,30 грн., що на 156,10 грн. більше ніж у аналогічному періоді 2014 року. Даний факт зумовлений ростом індексу інфляції, що, в свою чергу, призводить до росту індексації заробітної плати працівників.

Собівартість реалізованої продукції на підприємстві за І квартал 2015 року склала 213,0 тис. грн., що на 50,0 тис. грн. більше ніж у минулому році.

Інші показники діяльності ДП «ГУКОБ» у І кварталі 2015 року, відображені у таблиці № 1 «Основні показники діяльності ДП «ГУКОБ» за І квартал 2015 року» складають: витрати на оплату праці склали 305,0 тис. грн., відрахування на соціальні заходи склали 111 тис. грн., амортизація склала 4,0 тис. грн., що на 2,0 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року. Операційні витрати склали 5 тис. грн., що на 3,0 тис. грн. менше І кварталу 2014 року.

Фінансові показники ДП «ГУКОБ» знизилися у порівнянні з відповідним кварталом минулого року. Це спричинено зростанням собівартості реалізованих послуг та зменшенням чистого доходу від реалізації послуг, що, в свою чергу, призвело до валового збитку та відсутністю прибутку у І кварталі 2015 року. Але слід відмітити, що підприємство працювало над зменшенням витрат та економією коштів, про що свідчать відповідні показники, наведені у таблиці.

На даний час підприємство  надалі працює над розширенням обсягів діяльності задля уникнення подальшої збитковості та отриманням прибутку.

Збільшення показників можливе за рахунок збільшення фінансування, нарощення обсягів виробництва і реалізації послуг, а також здійснення заходів щодо підвищення продуктивності праці працівників шляхом фінансової зацікавленості співробітників.

Державне підприємство «Редакція журналу Міністерства закордонних справ України «Політика і Час»

Напрямки діяльності підприємства

Державне підприємство «Редакція журналу МЗС України «Політика і час» (ідентифікаційний код 21572380) зареєстровано у Дніпровській районній у місті Києві державній адміністрації (свідоцтво № 773775) 21.09.2006 року. Форма власності КМВ – державна, організаційно-правова форма за КОПФГ – державне підприємство, основні види діяльності – видання журналів і періодичних видань (58.14.). Орган управління – Міністерство закордонних справ України. На даний час підприємство зареєстровано в ДПІ Шевченківського р-ну м. Києва за № 2659.

Підприємство створене з метою підготовки, видання і розповсюдження суспільно-політичного журналу Міністерства закордонних справ України, присвяченого різним аспектам міжнародних відносин, а також оприлюднення його електронної версії.

Програмні цілі або тематична спрямованість підприємства полягає у висвітленні діяльності дипломатичної служби України та іноземних держав; аналіз сучасних тенденцій та актуальних проблем міжнародних відносин і міжнародного права; аналіз здобутків та проблемних моментів у діяльності української дипломатичної служби; поширення інформації про видатних дипломатів, унікальні випадки з дипломатичної практики України та зарубіжних країн.

Аналіз діяльності підприємства буде відображено згідно основних показників фінансового плану за І квартал 2015 року. Для відображення діяльності підприємства за основу було взято наступні показники, наведені у таблиці:

Основні показники діяльності ДП «Політика і час» за І квартал 2015 року

№ п/п

Найменування
показника

План,

  тис. грн.

Факт,    тис. грн.

Відхилення,    (+, -)

Виконання,    (%)

1

2

3

4

5

6

 

1.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

22,6

 

11,2

 

-11,4

 

49,6

 

2.

Чистий дохід (виручка)         від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

22,6

 

11,2

 

-11,4

 

49,6

3.

Інші операційні доходи

-

-

-

-

4.

Інші доходи

65,0

73,5

8,5

113,1

 

5.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

 

64,5

 

68,0

 

3,5

 

105,4

6.

Адміністративні витрати

21,6

16,7

-4,3

79,5

7.

Інші операційні витрати

1,5

-

1,5

-

8.

Інші витрати

-

-

-

-

9.

Валовий прибуток (збиток)

-41,9

-56,8

-14,9

135,6

10.

Чистий прибуток  (збиток)

0,4

-0,1

-0,5

-25,0

 

11.

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету

 

0,1

 

-

 

-0,1

 

-

12.

Внески до державних цільових фондів

16,4

13,2

-3,2

80,5

13.

Інші обов’язкові платежі

5,0

4,4

-0,6

88,0

У І кварталі 2015 року підприємство не мало заборгованості по заробітній платі, зі сплати податків до бюджету та інших обов’язкових платежах. Підприємство звільнене від сплати ПДВ в бюджет.

Дохід від реалізації продукції за І квартал 2015 року склав 11,2 тис. грн. (без ПДВ) – реалізація журналів.

Створення, реорганізація, реструктуризація, ліквідація суб’єктів господарювання, заснованої на державній власності, підприємством не проводилась.

Укладання договорів про спільну діяльність, інвестиційних договорів, договорів управління майном не проводилося.

Середньооблікова кількість штатних робітників за період з початку року склала 5 осіб. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у І кварталі 2015 року склала 1751,42, що на 157,22 грн. більше ніж за минулий звітний період (ІV квартал 2014 року). Даний факт спричинений ростом індексу інфляції, що, в свою чергу, призводить до росту індексації заробітної плати працівників.

Собівартість реалізованої продукції на підприємстві за І квартал 2015 року склала 68,0 тис. грн., що на 3,5 тис. грн. більше ніж закладалося у фінансовому плані на відповідний період.

Інші показники діяльності ДП «Політика і час» у І кварталі 2015 року, відображені у таблиці «Основні показники діяльності ДП «Політика і час» за І квартал 2015 року»: чистий дохід від реалізації послуг на підприємстві склав 11,2 тис. грн., адміністративні витрати склали 16,7 тис. грн., що на 4,9 тис. грн. менше, ніж закладалося фінансовим планом, у І кварталі 2015 року ДП «Політика і час» отримало збиток у сумі 0,1 тис. грн.

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету у І кварталі 2015 року була відсутня, в свою чергу внески до державних цільових фондів та інші обов’язкові платежі склали 13,2 тис. грн., інші обов’язкові платежі у І кварталі 2015 року становили 4,4 тис. грн. Даний факт зумовлений відмінністю отриманого доходу від запланованого, що призвело до відмінності сум сплачених податків від тих, що були заплановані фінансовим планом.

Більшість показників діяльності ДП «Політика і час» за І квартал 2015 року були виконані в середньому на 75%, що свідчить про максимальне наближення фактичних показників до запланованих фінансовим планом на відповідний період.

Фінансові показники ДП «Політика і час» виявились дещо меншими від запланованих, що зумовлено зростанням собівартості реалізованої продукції та зменшенням чистого доходу та призвело до відсутності прибутку підприємства.

На даний час підприємство провадить діяльність щодо збільшення доходу, уникнення збитків та нарощення обсягів реалізації продукції для отримання прибутку, що є основним показником діяльності підприємства.  

МЗС в соціальних мережах

   

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

My Ukraine is project website

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes