• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
ПЕРЕЛІК відомостей, які містять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» в системі органів дипломатичної служби України
Опубліковано 12 січня 2022 року о 12:45

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства закордонних справ України

від 16.02.2018 р. № 83

(із змінами, внесеними наказом Міністерства закордонних справ України

від 18.10.2019 р. № 468)
Загальні положення

 

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким присвоюється гриф обмеження доступу «Для службового користування» в системі органів дипломатичної служби України (далі – Перелік), розроблено на підставі вимог Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Наказу МЗС від 11.05.2017 № 198 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в системі органів дипломатичної служби», він визначає службову інформацію системи органів дипломатичної служби України, якій надається гриф «Для службового користування».

Службова інформація, яка міститься у Переліку - це відомості тактичного та оперативного характеру, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні установ і організацій, що входять до системи органів дипломатичної служби України, і поширюються відповідно до визначених ними умов.

Інформація включається до Переліку на підставі рішення експертної комісії з питань роботи зі службовою інформацією в Міністерстві закордонних справ України. В разі втрати актуальності службової інформації зазначена експертна комісія має право зняти з неї гриф «Для службового користування». Рішення експертної комісії оформляється протоколом.

З моменту оприлюднення у державних інформаційних джерелах або інформаційних джерелах міжнародних організацій, направлення відповідного офіційного повідомлення або укладання (підписання) відповідного міжнародного документа інформація, зазначена в Переліку, втрачає статус службової. 
Опублікування відомостей, які підпадають під дію цього наказу, дозволяється лише за згодою Міністра закордонних справ України.

Відтворення раніше опублікованих відомостей про діяльність системи органів дипломатичної служби України, які підпадають під дію Переліку, дозволяється в тих межах, в яких вони були раніше опубліковані у засобах масової інформації.

Керівники установ і організацій, які входять до системи органів дипломатичної служби України (далі – керівники установ) у разі потреби мають право зняти гриф «Для службового користування» з документів, справ, видань, магнітних та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію (далі – документи), підготовлених цією установою, в разі, якщо відомості, що містяться у цих документах, не підпадають під дію цього наказу або втратили актуальність та достовірність.

За порушення, що призвели до розголошення службової інформації, зазначеної у цьому Переліку, винні особи несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.


1. Службова інформація із загальних питань
щодо зовнішніх зносин та міжнародного співробітництва

1.1. Відомості щодо розвитку відносин України з окремою державою (регіоном, міжнародною організацією тощо), які містяться в концепціях, позиційних матеріалах, технічних завданнях, директивах та вказівках на ведення переговорного процесу, володіння якими дає заінтересованій стороні змогу здійснювати вплив на потенційне співробітництво та які містять висновки та пропозиції щодо дій, яких пропонується вжити за різних сценаріїв розвитку ситуації (крім тих, що становлять державну таємницю).

1.2. Відомості, отримані під час офіційних контактів, стосовно яких зарубіжним партнером установлено обмеження, аналогічне грифу обмеження доступу «Для службового користування» відповідно до чинних міжнародних договорів України.

1.3. Відомості щодо стану двостороннього співробітництва в політичній або економічній сферах між Україною та іншими країнами, які містять висновки та пропозиції щодо дій, яких пропонується вжити за різних сценаріїв розвитку ситуації (крім тих, що становлять державну таємницю).

1.4. Відомості чутливого характеру з політичних, економічних, військових та науково-технічних питань, а також з питань інформаційної політики та безпеки, які стосуються сфери міжнародної діяльності України (залежно від обсягу і важливості, за рішенням керівника установи або підрозділу).

1.5. Відомості щодо моніторингу політичної, економічної та соціальної ситуації в тих чи інших країнах та регіонах світу, які містять аналітичну оцінку подій, висновки та пропозиції щодо дій, яких пропонується вжити за різних сценаріїв розвитку ситуації (залежно від обсягу і важливості, за рішенням керівника установи або підрозділу).

1.6. Відомості, викладені в протоколах засідань (рішеннях), які проводяться під головуванням керівництва МЗС України з керівниками структурних підрозділів апарату МЗС, керівниками закордонних дипломатичних установ України або представниками державних органів України (залежно від обсягу і важливості, за рішенням головуючого на Нараді).

1.7. Відомості, які містяться у річних звітах про роботу установ системи органів дипломатичної служби України та в додатках до них (за формою, визначеною Єдиним переліком форм звітності у системі органів дипломатичної служби України).

1.8. Відомості, які містяться у щоквартальних аналітичних матеріалах дипломатичного представництва України за кордоном та постійного представництва України при міжнародній організації (крім генерального консульства, консульства та консульського агентства).    

1.9. Відомості, які містяться у затверджених МЗС України щорічних оцінках про роботу установ системи органів дипломатичної служби України за звітний період, а також апеляційні звернення керівників ЗДУ стосовно щорічної оцінки.

1.10. Відомості щодо планування заходів за участю керівного складу апарату МЗС України на певний робочий період (залежно від обсягу і важливості відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

1.11. Відомості щодо пріоритетної проблематики, отримані в результаті бесіди з представниками урядових, політичних, дипломатичних, ділових, наукових, військових кіл, недержавних політичних організацій, громадських та релігійних об’єднань іноземних держав, які містять висновки та пропозиції щодо дій, яких пропонується вжити за різних сценаріїв розвитку ситуації (залежно від обсягу і важливості відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

1.12. Відомості про результати комплексних інспекційних перевірок закордонних дипломатичних установ України.

1.13. Відомості щодо стратегічного та перспективного партнерства, економічних та гуманітарних ініціатив, а також політичного аналізу розвитку відносин з іноземними державами, які містять висновки та пропозиції щодо дій, яких пропонується вжити за різних сценаріїв розвитку ситуації (залежно від обсягу і важливості відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

1.14. Відомості щодо концепції, стратегії і тактики реалізації зовнішньої політики України (крім тих, що становлять державну таємницю).

1.15. Відомості про методику (послідовність, алгоритм) оцінки рівня загрози національній безпеці України у міжнародній сфері, які містять висновки та пропозиції щодо дій, яких пропонується вжити за різних сценаріїв розвитку ситуації (крім тих, що становлять державну таємницю).

1.16. Відомості щодо підготовки матеріалів до засідань Ради національної безпеки та оборони України із зовнішньополітичних, зовнішньоекономічних тощо питань (крім тих, що становлять державну таємницю).


2. Службова інформація з питань міжнародної безпеки 

2.1. Відомості, що розкривають співробітництво з іноземними партнерами (зміст державних контрактів, договорів та їх проектів, їх економічні та фінансові показники, переліки продукції, яка постачається за державними контрактами), якщо обмеження щодо їх розповсюдження зазначені МЗС України у відповідних переліках, які директивно доведені до органів дипломатичної служби.

2.2. Відомості про переговори з представниками інших держав (фірм, компаній) про розробку єдиної принципової позиції з питань співробітництва, якщо, на думку учасників переговорів, розголошення цих відомостей може призвести до негативних наслідків для однієї із сторін.

2.3. Відомості щодо фактів укладання та стану реалізації домовленостей (договорів), а також вирішення стратегічних питань у сфері військового, військово-технічного співробітництва з іноземними державами, спільного виробництва або поставки озброєння (військової техніки, окремих видів продукції (сировини), обладнання, новітніх технологій, товарів подвійного використання) (крім тих, що становлять державну таємницю).

2.4. Відомості щодо стану виконання завдань зовнішньої політики держави у сферах контролю над озброєнням, роззброєння, нерозповсюдження зброї масового знищення, експортного контролю, військового та військово-технічного співробітництва, а також міжнародного військово-політичного співробітництва (крім тих, що становлять державну таємницю). 

2.5. Відомості про обсяги та номенклатуру озброєння (військової техніки, окремих видів продукції (сировини), обладнання, новітніх технологій, товарів подвійного використання), які є предметом міжнародних передач у рамках зовнішньоекономічних контрактів у військово-технічній сфері (крім тих, що становлять державну таємницю).

2.6. Відомості щодо взаємодії з центральними органами державної влади, організаціями та установами з проблем контролю над озброєнням, роззброєння, нерозповсюдження зброї масового знищення, експортного контролю, військового та міжнародного військово-технічного (військово-політичного) співробітництва (крім тих, що становлять державну таємницю). 

2.7. Відомості, що надаються Міністерством закордонних справ  України Міжвідомчій комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Раді національної безпеки і оборони України (крім тих, що становлять державну таємницю). 3. Службова інформація з питань економічного співробітництва

 

3.1. Відомості щодо світових економічних процесів та регіональних ініціатив з висновками та пропозиціями (залежно від обсягу і важливості відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

3.2. Відомості щодо міжнародної інвестиційної та фінансово-кредитної політики з висновками та пропозиціями (залежно від обсягу і важливості відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

3.3. Відомості щодо торговельних режимів та сприяння експортній діяльності з висновками та пропозиціями (залежно від обсягу і важливості відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).  

3.4. Відомості чутливого характеру щодо міжнародного торговельно-економічного та секторального співробітництва з висновками та пропозиціями (залежно від обсягу і важливості відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

3.5. Відомості щодо забезпечення, організації, координації, аналізу та планування діяльності економічних підрозділів закордонних дипломатичних установ України (залежно від обсягу і важливості відповідних відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

3.6. Відомості щодо фінансової сторони забезпечення зовнішньополітичних акцій, а також пропозиції щодо шляхів реалізації заходів, пов’язаних з виконанням Україною фінансових зобов’язань, що випливають з її членства у міжнародних організаціях (залежно від обсягу і важливості відповідних відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

3.7. Відомості щодо розробки та узгодження положень міжнародних контрактів України в економічній та військово-технічній сферах, вартість яких становить понад 1 000 000 дол. США.

3.8 Відомості щодо фінансової сторони забезпечення зовнішньополітичних акцій, а також пропозиції щодо шляхів реалізації заходів, пов’язаних з виконанням Україною фінансових зобов’язань, що випливають з її членства у міжнародних організаціях (залежно від обсягу і важливості відповідних відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).


 

4. Службова інформація з питань співробітництва
з Європейським Союзом

 

4.1. Відомості щодо чутливих питань співробітництва з ЄС у політичній, безпековій і оборонній галузях, торгівельно-економічній та секторальній сфері та у царині юстиції, свободи й безпеки з висновками та пропозиціями (крім тих, що становлять державну таємницю; залежно від обсягу і важливості відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).


5. Службова інформація з питань міжнародних організацій

 

5.1. Відомості щодо участі України в діяльності Організації Об’єднаних націй, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Ради Європи та інших міжнародних організацій (залежно від обсягу і важливості відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

5.2. Відомості щодо висунення (просування) кандидатів від інших країн або кандидатур від України, електоральної взаємодії з державами-членами ООН на виборах до органів системи ООН та інших міжнародних організацій до їх офіційного номінування та оприлюднення (залежно від обсягу і важливості відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

5.3. Відомості щодо доцільності набуття членства або виходу України в/з міжнародних організацій (торгівельних чи експортних режимів тощо) (залежно від обсягу і важливості відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).


6. Службова інформація з питань охорони державної таємниці
та забезпечення безпеки закордонних дипломатичних установ України

 

6.1. Відомості щодо розробки, планування та здійснення заходів з охорони державної таємниці та режимно-секретної діяльності в системі органів дипломатичної служби України або здійснення контрольних функцій з цих питань щодо конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності (крім тих, що становлять державну таємницю; залежно від обсягу і важливості відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

6.2. Відомості, що містяться в експертних висновках про наявність відомостей, які становлять державну таємницю, актах за результатами експертної оцінки, актах перегляду грифів секретності, протоколах засідань експертної комісії з питань таємниць під час здійснення експертизи, засекречування (перегляду) матеріальних носіїв секретної інформації.

6.3. Відомості щодо приміщень для ведення режимно-секретної роботи (їх розміщення, обладнання тощо), про стан і систему охорони та евакуації, щодо конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.

6.4. Відомості про проведення та результати службових розслідувань за фактами втрат матеріальних носіїв секретної (службової) інформації, розголошення державної таємниці (службової інформації), інших порушень режиму секретності.

6.5. Відомості про систему забезпечення безпечного функціонування окремої закордонної дипломатичної установи України, у тому числі в умовах надзвичайних подій (крім тих, що становлять державну таємницю; залежно від обсягу і важливості відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

6.6. Відомості про організацію внутрішньооб’єктового режиму в МЗС України та інших установах системи органів дипломатичної служби України.

6.7. Річний звіт про стан охорони державної таємниці в МЗС України та інших установах системи органів дипломатичної служби України.

6.8. Відомості про організаційну структуру, стан, особливості безпеки й охорони конкретного режимного об’єкта системи органів дипломатичної служби України.


7. Службова інформація з питань технічного та криптографічного захисту службової інформації на об’єктах інформаційної діяльності
та в інформаційно-телекомунікаційних системах


7.1. Відомості про співробітництво (взаємодію) МЗС України з суб’єктами владних повноважень, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності з питань організації технічного (криптографічного) захисту інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, або які виконують науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектні, вишукувальні, будівельно-монтажні роботи або надають послуги з технічного (криптографічного) захисту інформації в інтересах МЗС України, в частині, що стосується окремої інформаційно-телекомунікаційної системи, об'єкта інформаційної діяльності системи органів дипломатичної служби України та призначені для обробки інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом (крім тих, що становлять державну таємницю).

7.2. Відомості про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків, результати перевірок технічного (криптографічного) захисту інформації щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно- телекомунікаційної системи органів дипломатичної служби України, де циркулює або передбачається циркуляція секретної та/або службової інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом (крім тих, що становлять державну таємницю).

7.3.   Відомості про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту інформації або комплексної системи захисту інформації, призначених для захисту інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також умови їх експлуатації на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційно-телекомунікаційній системі органу дипломатичної служби України (крім тих, що становлять державну таємницю).

7.4.   Відомості за окремими показниками про засоби криптографічного захисту службової інформації, ключові документи до них, технічні характеристики, порядок використання та поводження, нормативні акти, що регламентують роботу вказаних засобів криптографічного захисту інформації (крім тих, що становлять державну таємницю).

7.5.   Відомості про створення, розвиток, структуру, топологію, параметри та функціонування інформаційних та інформаційно- телекомунікаційних систем, підсистем (програмно-технічних комплексів), їх інформаційні ресурси (бази даних), які використовуються для обробки службової інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом (крім тих, що становлять державну таємницю).

7.6.   Відомості про організацію заходів щодо створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованих, телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних системах, призначених для обробки службової інформації органу(ів) дипломатичної служби України, що містяться у протоколах, звітах, підготовлених та оформлених за результатами нарад і зустрічей з представниками органів державної влади, підприємств, установ чи організацій (крім тих, що становлять державну таємницю).

7.7.   Відомості щодо обстеження і категоріювання інформаційно- телекомунікаційних систем та об'єктів інформаційної діяльності, де циркулює інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, а також щодо загроз інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, яка циркулює на конкретних об’єктах інформаційної діяльності або в конкретних інформаційних, телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних системах органу дипломатичної служби України (крім тих, що становлять державну таємницю).

7.8.   Відомості щодо ідентифікації та/або автентифікації (паролі доступу) користувачів до інформаційних (автоматизованих), телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних систем, де обробляється службова інформація, що експлуатуються в МЗС та інших органах дипломатичної служби України.

7.9.   Відомості, що розкривають перелік і стан інженерно-технічних засобів охорони та зміст заходів охорони МЗС України та в інших органах дипломатичної служби України (крім тих, що становлять державну таємницю).

7.10. Відомості щодо змісту наукових відкриттів, винаходів, науково- дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, спрямованих на підвищення рівня технічного захисту службової інформації на об’єктах інформаційної діяльності, в інформаційних, телекомунікаційних чи інформаційно- телекомунікаційних системах органу дипломатичної служби України (крім тих, що становлять державну таємницю).

7.11. Відомості, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію МЗС та інших органів дипломатичної служби України (листи, доповідні та службові записки, рекомендації, пропозиції тощо), які пов’язані з виконанням функцій з питань технічного (криптографічного) захисту службової інформації та/або процесом прийняття рішень з цих питань (крім тих, що становлять державну таємницю).

7.12. Відомості про планування, організацію та аналіз результатів заходів контролю за станом технічного (криптографічного) захисту секретної та/або службової інформації на об’єктах та в інформаційних, телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних системах МЗС та інших органів дипломатичної служби України (крім тих, що становлять державну таємницю).

7.13. Рекомендації щодо приведення стану технічного захисту секретної та/або службової інформації на конкретних об’єктах інформаційної діяльності, у конкретних інформаційних, телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних системах МЗС та інших органів дипломатичної служби (крім тих, що становлять державну таємницю).8. Службова інформація про планування, організацію та проведення робіт з цивільного захисту в мирний час і в особливий період

 

8.1. Відомості про бронювання військовозобов’язаних в цілому за систему органів дипломатичної служби України на період мобілізації та на воєнний час.

8.2. Узагальнені відомості про потребу, наявність і якісний стан засобів індивідуального та колективного захисту працівників системи органів дипломатичної служби України.

8.3. Відомості про планування, організацію та проведення робіт з евакуації працівників закордонних дипломатичних установ України, інших громадян України та членів їх сімей з території держави, на якій виникла надзвичайна ситуація або існує загроза її виникнення.

8.4. Відомості організаційного характеру щодо планування, організації та ведення мобілізаційної роботи в системі органів дипломатичної служби України (крім тих, що становлять державну таємницю). 

8.5. Відомості про дислокацію, характеристику запасних пунктів управління МЗС України, а також відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки (крім тих, що становлять державну таємницю). 

8.6. Відомості щодо організації допуску відповідальних осіб на пункти управління МЗС України (міській та позаміський) в мирний час та в особливий період.


9. Службова інформація з питань кадрового забезпечення
та діяльності із запобігання та протидії корупції


9.1. Відомості, які розкривають окремі питання взаємодії МЗС України з державними (правоохоронними) органами України з питань кадрового забезпечення (крім тих, що становлять державну таємницю). 

9.2. Узагальнені відомості, аналітичні матеріали, які містять зведені статистичні дані щодо кадрової роботи в системі органів дипломатичної служби України (залежно від обсягу і важливості відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

9.3. Відомості про морально-психологічний клімат в колективах закордонних дипломатичних установ України (залежно від обсягу і важливості відповідних відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

9.4. Відомості щодо надзвичайних подій, службових розслідувань стосовно працівників системи органів дипломатичної служби (залежно від обсягу і важливості відповідних відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

9.5 План ротації працівників дипломатичної служби України на відповідний рік

9.6. Затверджені штатні розписи закордонних дипломатичних установ України на відповідний рік та зміни до них.

9.7. Листування щодо призначень глав дипломатичних представництв України та представництв України  при міжнародних організаціях (за рішенням керівника підрозділу, до видання відповідного указу Президента України).

 

10. Службова інформація з питань консульської служби

 

10.1. Відомості щодо консульського забезпечення захисту інтересів фізичних та юридичних осіб (залежно від обсягу і важливості відповідних відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

10.2. Відомості щодо консульсько-правових питань, паспортної та оперативної роботи (залежно від обсягу і важливості відповідних відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

10.3. Відомості щодо іноземців у країнах з підвищеним ризиком нелегальної міграції (залежно від обсягу і важливості відповідних відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

10.4. Узагальнені відомості, що містяться у контрольних списках осіб, яким заборонено в'їзд в Україну, та інструктивні матеріали щодо користування цими списками.

10.5. Відомості, які містяться у листуванні з правоохоронними органами та іншими установами й організаціями щодо конкретної особи (групи осіб, підприємства, установи тощо) (залежно від обсягу і важливості відповідних відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

10.6. Відомості, які розкривають питання взаємодії з органами і підрозділами Державної міграційної служби України, МВС, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби з питань ідентифікації біженців та осіб, які звернулися за захистом в Україні, а також іноземців та осіб без громадянства, які втратили документи, що посвідчують особу, якщо їх розголошення може зашкодити репутації або правам інших людей (залежно від обсягу і важливості відповідних відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

10.7. Відомості про заходи, які плануються або проводяться системою органів дипломатичної служби України в країнах перебування у випадках надзвичайних ситуацій, терористичних актів, викрадення громадян України тощо (крім тих, що становлять державну таємницю; залежно від обсягу і важливості відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).


11. Службова інформація з міжнародно-правових питань


11.1. Відомості щодо визначення позиції держави стосовно доцільності укладення, припинення чи зупинення дії міжнародних договорів України (залежно від обсягу і важливості відповідних відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

11.2. Відомості щодо виконання Україною міжнародних договорів, які зачіпають найбільш суттєві політичні або економічні інтереси держави, її суверенітет та національну безпеку (крім тих, що становлять державну таємницю).

11.3. Відомості щодо міжнародно-правових проблем, міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики, а також правового оформлення державного кордону (залежно від обсягу і важливості відповідних відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

11.4  Відомості щодо проваджень в судових та арбітражних інституціях, а також стосовно інших форм врегулювання спорів за участю держави Україна (залежно від обсягу і важливості відповідних відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).


12.Інші відомості


12.1. Відомості, які висвітлюють міжнаціональні та етнокультурні проблеми, обумовлені сепаратистськими, ксенофобськими, шовіністичними та іншими дестабілізуючими антидержавними настроями і тенденціями в країнах перебування, що передують прийняттю рішень МЗС України про розвиток відносин із зазначеними країнами (залежно від обсягу і важливості відповідних відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

12.2. Відомості щодо претензій з боку інших держав до України стосовно повернення і передачі культурних цінностей до їх остаточного з'ясування і узгодження з метою уникнення непорозумінь, ускладнень міжнародних стосунків тощо (залежно від обсягу і важливості відповідних відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

12.3. Відомості щодо діяльності організацій закордонного українства, окремих осіб з числа закордонних українців, спрямованої на захист їхніх інтересів у відносинах з державою проживання, використання потенціалу закордонних українців для просування інтересів України у відносинах з іноземною державою або міжнародною організацією та інших чутливих питань, які можуть негативно вплинути на подальший розвиток відносин між Україною та державою проживання закордонних українців (залежно від обсягу і важливості відповідних відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

12.4. Узагальнені відомості щодо видатків МЗС України з відповідними розрахунками, які розкривають напрями заходів щодо забезпечення захисту державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації з обмеженим доступом.

12.5. Відомості, які стосуються бази даних вітчизняних та іноземних суб’єктів інформаційної діяльності, з якими співпрацює зовнішньополітичне відомство України (залежно від обсягу і важливості відповідних відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

12.6. Відомості, що містять оцінки та прогнози щодо інформаційних загроз національній безпеці України (крім тих, що становлять державну таємницю; залежно від обсягу і важливості відповідних відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

12.7. Відомості щодо аналізу і тенденцій висвітлення української тематики в іноземному медіапросторі, а також стратегії і тактики інформаційної політики, спрямовані на протидію інформаційним загрозам національній безпеці України (залежно від обсягу і важливості відповідних відомостей, за рішенням керівника установи або підрозділу).

12.8. Відомості, що містяться в документах, створених з використанням службової інформації інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, яка перебуває у володінні МЗС України.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux