• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
ПЕРЕЛІК відомостей, які містять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» в системі органів дипломатичної служби України
Опубліковано 12 січня 2022 року о 12:45

ПЕРЕЛІК

 відомостей, які містять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» в системі органів дипломатичної служби України

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства закордонних справ України від 16.02.2018  № 83

(із змінами, внесеними наказами Міністерства 

закордонних справ України від 18.10.2019         № 468 та від 24.08.2023 № 319)

 

Загальні положення

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким присвоюється гриф обмеження доступу «Для службового користування» в системі органів дипломатичної служби України (далі – Перелік), розроблено на підставі вимог Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Наказу МЗС від 11.05.2017 № 198 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в системі органів дипломатичної служби», він визначає службову інформацію системи органів дипломатичної служби України, якій надається гриф «Для службового користування».

Службова інформація, яка міститься у Переліку - це відомості тактичного та оперативного характеру, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні установ і організацій, що входять до системи органів дипломатичної служби України, і поширюються відповідно до визначених ними умов.

Інформація включається до Переліку на підставі рішення експертної комісії з питань роботи зі службовою інформацією в Міністерстві закордонних справ України. В разі втрати актуальності службової інформації зазначена експертна комісія має право зняти з неї гриф «Для службового користування». Рішення експертної комісії оформляється протоколом.

Орієнтовними критеріями для присвоєння позначки "Літер "М" документам та матеріальним носіям інформації з грифом "Для службового користування" є наявність у них інформації про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану (конкретні цифрові показники, аналітичні та методичні матеріали тощо), яка не містить відомостей, що становлять державну таємницю. Позначка "Літер "М" не присвоюється актам перевірки наявності матеріальних носіїв секретної інформації та актам про знищення таких носіїв інформації.

З моменту оприлюднення у державних інформаційних джерелах або інформаційних джерелах міжнародних організацій, направлення відповідного офіційного повідомлення або укладання (підписання) відповідного міжнародного документа інформація, зазначена в Переліку, втрачає статус службової. Опублікування відомостей, які підпадають під дію цього наказу, дозволяється лише за згодою Міністра закордонних справ України.

Відтворення раніше опублікованих відомостей про діяльність системи органів дипломатичної служби України, які підпадають під дію Переліку, дозволяється в тих межах, в яких вони були раніше опубліковані у засобах масової інформації.

Керівники установ і організацій, які входять до системи органів дипломатичної служби України (далі – керівники установ) у разі потреби мають право зняти гриф «Для службового користування» з документів, справ, видань, магнітних та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію (далі – документи), підготовлених цією установою, в разі, якщо відомості, що містяться у цих документах, не підпадають під дію цього наказу або втратили актуальність та достовірність.

За порушення, що призвели до розголошення службової інформації, зазначеної у цьому Переліку, винні особи несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

1. Службова інформація із загальних питань щодо зовнішніх зносин та міжнародного співробітництва

1.1. Відомості щодо розвитку відносин України з окремою державою (регіоном, міжнародною організацією тощо), які містяться в концепціях, позиційних матеріалах, технічних завданнях, директивах та вказівках на ведення переговорного процесу, володіння якими дає заінтересованій стороні змогу здійснювати вплив на потенційне співробітництво та які містять висновки та пропозиції щодо дій, яких пропонується вжити за різних сценаріїв розвитку ситуації (крім тих, що становлять державну таємницю).

1.2. Відомості, отримані під час офіційних контактів, стосовно яких зарубіжним партнером установлено обмеження, аналогічне грифу обмеження доступу «Для службового користування» відповідно до чинних міжнародних договорів України.

1.3. Відомості щодо стану двостороннього співробітництва в політичній або економічній сферах між Україною та іншими країнами, які містять висновки та пропозиції щодо дій, яких пропонується вжити за різних сценаріїв розвитку ситуації (крім тих, що становлять державну таємницю).

1.4. Відомості чутливого характеру з політичних, економічних, військових та науково-технічних питань, а також з питань інформаційної політики та безпеки, які стосуються сфери міжнародної діяльності України.

1.5. Відомості щодо моніторингу політичної, економічної та соціальної ситуації в тих чи інших країнах та регіонах світу, які містять аналітичну оцінку подій, висновки та пропозиції щодо дій, яких пропонується вжити за різних сценаріїв розвитку ситуації.

1.6. Відомості, викладені в протоколах засідань (рішеннях), які проводяться під головуванням керівництва МЗС України з керівниками структурних підрозділів апарату МЗС, керівниками закордонних дипломатичних установ України або представниками державних органів України (залежно від обсягу і важливості, за рішенням головуючого на Нараді).

1.7. Відомості, які містяться у річних звітах про роботу установ системи органів дипломатичної служби України та в додатках до них (за формою, визначеною Єдиним переліком форм звітності у системі органів дипломатичної служби України).

1.8. Відомості, які містяться у щоквартальних аналітичних доповідях закордонних дипломатичних установ України (крім консульських установ України).

1.9. Відомості, які містяться у затверджених МЗС щорічних оцінках про роботу установ системи органів дипломатичної служби за звітний період, а також апеляційні звернення керівників ЗДУ стосовно щорічної оцінки.

1.10. Зведені відомості щодо планування діяльності МЗС, а також заходів за участю керівного складу апарату МЗС на певний робочий період.

1.11. Відомості щодо пріоритетної проблематики, отримані в результаті бесіди з представниками урядових, політичних, дипломатичних, ділових, наукових, військових кіл, недержавних політичних організацій, громадських та релігійних об’єднань іноземних держав, які містять висновки та пропозиції щодо дій, яких пропонується вжити за різних сценаріїв розвитку ситуації.

1.12. Відомості про результати комплексних інспекційних перевірок закордонних дипломатичних установ України.

1.13. Відомості щодо стратегічного та перспективного партнерства, економічних та гуманітарних ініціатив, а також політичного аналізу розвитку відносин з іноземними державами, які містять висновки та пропозиції щодо дій, яких пропонується вжити за різних сценаріїв розвитку ситуації.

1.14. Відомості щодо концепції, стратегії і тактики реалізації конкретних завдань зовнішньої політики України (крім тих, що становлять державну таємницю).

1.15. Відомості про методику (послідовність, алгоритм) оцінки рівня загрози національній безпеці України у міжнародній сфері, які містять висновки та пропозиції щодо дій, яких пропонується вжити за різних сценаріїв розвитку ситуації (крім тих, що становлять державну таємницю).

1.16. Відомості щодо підготовки матеріалів до засідань Ради національної безпеки та оборони України із зовнішньополітичних, зовнішньоекономічних тощо питань (крім тих, що становлять державну таємницю).

2. Службова інформація з питань міжнародної безпеки (крім відомостей, що становлять державну таємницю)

2.1. Узагальнена інформація про хід обговорення та досягнуті домовленості з питань міжнародної безпеки, оприлюднення якої не передбачається за підсумками відповідних заходів міжнародного співробітництва за відсутності згоди інших сторін і розголошення якої може призвести до негативних наслідків для однієї з вказаних сторін.

2.2. Узагальнена інформація про стан формування та реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин, наявні проблемні питання і пропозиції з їх вирішення за напрямами контролю над озброєннями, нерозповсюдження матеріалів і зброї масового знищення та засобів її доставки, експортного контролю, військового, воєнно-політичного та військово-технічного співробітництва, кооперації оборонних галузей промисловості, протидії новим викликам і загрозам, боротьби з тероризмом і кібербезпеки.

2.3. Інформація щодо взаємодії з державними органами, підприємствами, установами та організаціями з вирішення конкретних проблемних питань формування і реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин за напрямами контролю над озброєннями, нерозповсюдження матеріалів і зброї масового знищення та засобів її доставки, експортного контролю, військового, воєнно-політичного та військово-технічного співробітництва, кооперації оборонних галузей промисловості, протидії новим викликам і загрозам, боротьби з тероризмом і кібербезпеки, несанкціоноване розголошення яких може призвести до негативних наслідків для формування і реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин за відповідним напрямом.

2.4. Узагальнена інформація, яка не планується для передачі під час заходів міжнародного співробітництва, щодо окремого напряму військово-технічного співробітництва або кооперації оборонних галузей промисловості з іноземними державами та міжнародними організаціями, зокрема й щодо обсягу і номенклатури товарів, які є предметом міжнародних передач у рамках відповідних зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

2.5. Узагальнена інформація, яка не планується для передачі під час заходів міжнародного співробітництва, щодо усіх напрямів військово-технічного співробітництва чи кооперації оборонних галузей промисловості з окремою іноземною державою або міжнародною організацією, зокрема й щодо обсягу і номенклатури товарів, які є предметом міжнародних передач у рамках відповідних зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

3. Службова інформація з питань економічного співробітництва

3.1. Відомості щодо світових економічних процесів та регіональних ініціатив з висновками та пропозиціями.

3.2. Відомості щодо міжнародної інвестиційної та фінансово-кредитної політики з висновками та пропозиціями.

3.3. Відомості щодо торговельних режимів та сприяння експортній діяльності з висновками та пропозиціями. 

3.4. Відомості чутливого характеру щодо міжнародного торговельно-економічного та секторального співробітництва з висновками та пропозиціями.

3.5. Відомості щодо забезпечення, організації, координації, аналізу та планування діяльності економічних підрозділів закордонних дипломатичних установ України.

3.6. Відомості щодо фінансової сторони забезпечення зовнішньополітичних акцій, а також пропозиції щодо шляхів реалізації заходів, пов’язаних з виконанням Україною фінансових зобов’язань, що випливають з її членства у міжнародних організаціях.

3.7. Відомості щодо розробки та узгодження положень міжнародних контрактів України в економічній та військово-технічній сферах, вартість яких становить понад 1 000 000 дол. США.

3.8 Відомості щодо фінансової сторони забезпечення зовнішньополітичних акцій, а також пропозиції щодо шляхів реалізації заходів, пов’язаних з виконанням Україною фінансових зобов’язань, що випливають з її членства у міжнародних організаціях.

 4. Службова інформація з питань співробітництва з Європейським Союзом

4.1. Відомості щодо чутливих питань співробітництва з ЄС у політичній, безпековій і оборонній галузях, торгівельно-економічній та секторальній сфері та у царині юстиції, свободи й безпеки з висновками та пропозиціями (крім тих, що становлять державну таємницю).

5. Службова інформація з питань міжнародних організацій

5.1. Відомості щодо участі України в діяльності Організації Об’єднаних націй, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Ради Європи та інших міжнародних організацій.

5.2. Відомості щодо висунення (просування) кандидатів від інших країн або кандидатур від України, електоральної взаємодії з державами-членами ООН на виборах до органів системи ООН та інших міжнародних організацій до їх офіційного номінування та оприлюднення.

5.3. Відомості щодо доцільності набуття членства або виходу України в/з міжнародних організацій (торгівельних чи експортних режимів тощо).

6. Службова інформація з питань охорони державної таємниці та забезпечення безпеки закордонних дипломатичних установ України

6.1. Відомості щодо розробки, планування та здійснення заходів з охорони державної таємниці та режимно-секретної діяльності в системі органів дипломатичної служби України або здійснення контрольних функцій з цих питань щодо конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності (крім тих, що становлять державну таємницю).

6.2. Відомості, що містяться в експертних висновках про наявність відомостей, які становлять державну таємницю, актах за результатами експертної оцінки, актах перегляду грифів секретності, протоколах засідань експертної комісії з питань таємниць під час здійснення експертизи, засекречування (перегляду) матеріальних носіїв секретної інформації.

6.3. Відомості щодо приміщень для ведення режимно-секретної роботи (їх розміщення, обладнання тощо), про стан і систему охорони та евакуації, щодо конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.

6.4. Відомості про проведення та результати службових розслідувань за фактами втрат матеріальних носіїв секретної (службової) інформації, розголошення державної таємниці (службової інформації), інших порушень режиму секретності.

6.5. Відомості про систему забезпечення безпечного функціонування окремої закордонної дипломатичної установи України, у тому числі в умовах надзвичайних подій (крім тих, що становлять державну таємницю).

6.6. Відомості про організацію внутрішньооб’єктового режиму в МЗС України та інших установах системи органів дипломатичної служби України.

6.7. Річний звіт про стан охорони державної таємниці в МЗС України та інших установах системи органів дипломатичної служби України.

6.8. Відомості про організаційну структуру, стан, особливості безпеки й охорони конкретного режимного об’єкта системи органів дипломатичної служби України.

7. Службова інформація з питань технічного та криптографічного захисту службової інформації на об’єктах інформаційної діяльності та в інформаційно-телекомунікаційних системах

7.1. Відомості про співробітництво (взаємодію) МЗС України з суб’єктами владних повноважень, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності з питань організації технічного (криптографічного) захисту інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, або які виконують науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектні, вишукувальні, будівельно-монтажні роботи або надають послуги з технічного (криптографічного) захисту інформації в інтересах МЗС України, в частині, що стосується окремої інформаційно-телекомунікаційної системи, об'єкта інформаційної діяльності системи органів дипломатичної служби України та призначені для обробки інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом (крім тих, що становлять державну таємницю).

7.2. Відомості про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків, результати перевірок технічного (криптографічного) захисту інформації щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно- телекомунікаційної системи органів дипломатичної служби України, де циркулює або передбачається циркуляція секретної та/або службової інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом (крім тих, що становлять державну таємницю).

7.3. Відомості про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту інформації або комплексної системи захисту інформації, призначених для захисту інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також умови їх експлуатації на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційно-телекомунікаційній системі органу дипломатичної служби України (крім тих, що становлять державну таємницю).

7.4. Відомості за окремими показниками про засоби криптографічного захисту службової інформації, ключові документи до них, технічні характеристики, порядок використання та поводження, нормативні акти, що регламентують роботу вказаних засобів криптографічного захисту інформації (крім тих, що становлять державну таємницю).

7.5. Відомості про створення, розвиток, структуру, топологію, параметри та функціонування інформаційних та інформаційно- телекомунікаційних систем, підсистем (програмно-технічних комплексів), їх інформаційні ресурси (бази даних), які використовуються для обробки службової інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом (крім тих, що становлять державну таємницю).

7.6. Відомості про організацію заходів щодо створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованих, телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних системах, призначених для обробки службової інформації органу(ів) дипломатичної служби України, що містяться у протоколах, звітах, підготовлених та оформлених за результатами нарад і зустрічей з представниками органів державної влади, підприємств, установ чи організацій (крім тих, що становлять державну таємницю).

7.7. Відомості щодо обстеження і категоріювання інформаційно- телекомунікаційних систем та об'єктів інформаційної діяльності, де циркулює інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, а також щодо загроз інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, яка циркулює на конкретних об’єктах інформаційної діяльності або в конкретних інформаційних, телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних системах органу дипломатичної служби України (крім тих, що становлять державну таємницю).

7.8. Відомості щодо ідентифікації та/або автентифікації (паролі доступу) користувачів до інформаційних (автоматизованих), телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних систем, де обробляється службова інформація, що експлуатуються в МЗС та інших органах дипломатичної служби України.

7.9. Відомості, що розкривають перелік і стан інженерно-технічних засобів охорони та зміст заходів охорони МЗС України та в інших органах дипломатичної служби України (крім тих, що становлять державну таємницю).

7.10. Відомості щодо змісту наукових відкриттів, винаходів, науково- дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, спрямованих на підвищення рівня технічного захисту службової інформації на об’єктах інформаційної діяльності, в інформаційних, телекомунікаційних чи інформаційно- телекомунікаційних системах органу дипломатичної служби України (крім тих, що становлять державну таємницю).

7.11. Відомості, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію МЗС та інших органів дипломатичної служби України (листи, доповідні та службові записки, рекомендації, пропозиції тощо), які пов’язані з виконанням функцій з питань технічного (криптографічного) захисту службової інформації та/або процесом прийняття рішень з цих питань (крім тих, що становлять державну таємницю).

7.12. Відомості про планування, організацію та аналіз результатів заходів контролю за станом технічного (криптографічного) захисту секретної та/або службової інформації на об’єктах та в інформаційних, телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних системах МЗС та інших органів дипломатичної служби України (крім тих, що становлять державну таємницю).

7.13. Рекомендації щодо приведення стану технічного захисту секретної та/або службової інформації на конкретних об’єктах інформаційної діяльності, у конкретних інформаційних, телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних системах МЗС та інших органів дипломатичної служби (крім тих, що становлять державну таємницю).

8. Службова інформація з питань оповіщення, мобілізаційних питань та цивільного захисту

8.1. Відомості, які не включені до переліку Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, про систему оповіщення, заходи мобілізаційної підготовки, окремі завдання мобілізаційного плану та інших документів:

відомості за окремими показниками про організацію оповіщення, зв'язку, управління мобілізацією, порядку, термінів виконання заходів у разі введення ступенів готовності переведення з мирного на воєнний стан;

відомості про плани основних робіт керівного складу за ступенями готовності та терміни їх виконання;

відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

окремі відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану щодо життєзабезпечення населення в особливий період;

інформація щодо забезпечення функціонування та утримання запасних пунктів управління;

відомості щодо запровадження і проведення заходів правового режиму воєнного стану, додержання правового режиму воєнного стану.

8.2. Відомості про надання доступу посадовим особам Міністерства закордонних справ України до мобілізаційних документів.

8.3. Зведені відомості про кількість працюючих та заброньованих військовозобов’язаних у системі органів дипломатичної служби, а також Перелік посад та професій, за якими вони бронюються.

8.4. Відомості щодо планування, організації та виконання заходів з цивільного захисту на особливий період.

8.5. Зведені відомості про наявність і дислокацію об'єктів цивільного захисту, потребу в асигнуваннях, планові та фактичні витрати на заходи цивільного захисту.

8.6. Відомості щодо інженерного захисту та технічного стану захисних споруд цивільного захисту.

8.7. Відомості про планування, організацію та проведення робіт з евакуації працівників закордонних дипломатичних установ України, інших громадян України з території держави, на якій виникла або існує загроза виникнення надзвичайної ситуації.

9. Службова інформація з питань кадрового забезпечення та діяльності із запобігання та протидії корупції

9.1. Відомості, які розкривають окремі питання взаємодії МЗС України з державними (правоохоронними) органами України з питань кадрового забезпечення (крім тих, що становлять державну таємницю).

9.2. Узагальнені відомості, аналітичні матеріали, які містять зведені статистичні дані щодо кадрової роботи в системі органів дипломатичної служби України.

9.3. Відомості про морально-психологічний клімат в колективах закордонних дипломатичних установ України.

9.4. Відомості щодо надзвичайних подій, службових розслідувань стосовно працівників системи органів дипломатичної служби.

9.5 План ротації працівників дипломатичної служби України на відповідний рік.

9.6. Затверджені штатні розписи закордонних дипломатичних установ України на відповідний рік та зміни до них.

9.7. Листування щодо призначень глав дипломатичних представництв України та представництв України  при міжнародних організаціях (за рішенням керівника підрозділу, до видання відповідного указу Президента України).

10. Службова інформація з питань консульської служби

10.1. Відомості щодо консульського забезпечення захисту інтересів фізичних та юридичних осіб.

10.2. Відомості щодо консульсько-правових питань, паспортної та оперативної роботи.

10.3. Відомості щодо іноземців у країнах з підвищеним ризиком нелегальної міграції.

10.4. Узагальнені відомості, що містяться у контрольних списках осіб, яким заборонено в'їзд в Україну, та інструктивні матеріали щодо користування цими списками.

10.5. Відомості, які містяться у листуванні з правоохоронними органами та іншими установами й організаціями щодо конкретної особи (групи осіб, підприємства, установи тощо).

10.6. Відомості, які розкривають питання взаємодії з органами і підрозділами Державної міграційної служби України, МВС, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби з питань ідентифікації біженців та осіб, які звернулися за захистом в Україні, а також іноземців та осіб без громадянства, які втратили документи, що посвідчують особу, якщо їх розголошення може зашкодити репутації або правам інших людей.

10.7. Відомості про заходи, які плануються або проводяться системою органів дипломатичної служби України в країнах перебування у випадках надзвичайних ситуацій, терористичних актів, викрадення громадян України тощо (крім тих, що становлять державну таємницю).

11. Службова інформація з міжнародно-правових питань

11.1. Відомості щодо визначення позиції держави стосовно доцільності укладення, припинення чи зупинення дії міжнародних договорів України.

11.2. Відомості щодо виконання Україною міжнародних договорів, які зачіпають найбільш суттєві політичні або економічні інтереси держави, її суверенітет та національну безпеку (крім тих, що становлять державну таємницю).

11.3. Відомості щодо міжнародно-правових проблем, міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики, а також правового оформлення державного кордону.

11.4 Відомості щодо проваджень в судових та арбітражних інституціях, а також стосовно інших форм врегулювання спорів за участю держави Україна.

12.Інші відомості

12.1. Відомості, які висвітлюють міжнаціональні та етнокультурні проблеми, обумовлені сепаратистськими, ксенофобськими, шовіністичними та іншими дестабілізуючими антидержавними настроями і тенденціями в країнах перебування, що передують прийняттю рішень МЗС України про розвиток відносин із зазначеними країнами.

12.2. Відомості щодо претензій з боку інших держав до України стосовно повернення і передачі культурних цінностей до їх остаточного з'ясування і узгодження з метою уникнення непорозумінь, ускладнень міжнародних стосунків тощо.

12.3. Відомості щодо діяльності організацій закордонного українства, окремих осіб з числа закордонних українців, спрямованої на захист їхніх інтересів у відносинах з державою проживання, використання потенціалу закордонних українців для просування інтересів України у відносинах з іноземною державою або міжнародною організацією та інших чутливих питань, які можуть негативно вплинути на подальший розвиток відносин між Україною та державою проживання закордонних українців.

12.4. Узагальнені відомості щодо видатків МЗС України з відповідними розрахунками, які розкривають напрями заходів щодо забезпечення захисту державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації з обмеженим доступом.

12.5. Відомості, які стосуються бази даних вітчизняних та іноземних суб’єктів інформаційної діяльності, з якими співпрацює зовнішньополітичне відомство України.

12.6. Відомості, що містять оцінки та прогнози щодо інформаційних загроз національній безпеці України (крім тих, що становлять державну таємницю).

12.7. Відомості щодо аналізу і тенденцій висвітлення української тематики в іноземному медіапросторі, а також стратегії і тактики інформаційної політики, спрямовані на протидію інформаційним загрозам національній безпеці України.

12.8. Відомості, що містяться в документах, створених з використанням службової інформації інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, яка перебуває у володінні МЗС України.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux