Міністерство закордонних справ України

Київ 17:29

Україна визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду стосовно злочинів проти людяності та воєнних злочинів (укр./рос.)

08 вересня 2015, 19:06

8 вересня 2015 року в ході офіційного візиту до Королівства Нідерланди Міністр закордонних справ України Павло Клімкін передав Секретареві Міжнародного кримінального суду (МКС) Заяву України про визнання юрисдикції Суду щодо злочинів проти людяності і воєнних злочинів.

Зазначеною Заявою Україна визнає юрисдикцію Суду стосовно всіх злочинів, скоєних на території України з початку військової агресії Російської Федерації проти нашої держави. Заява має безстроковий характер. Відтак МКС матиме юрисдикцію щодо вказаних злочинів незалежно від громадянства осіб, які їх скоїли, навіть якщо вони є громадянами третіх держав.

МКС є постійно діючою незалежною і неупередженою міжнародною інституцією, юрисдикція якої поширюється на найтяжчі міжнародні злочини, які мають широкомасштабний та систематичний характер.

МКС вивчає передану на її розгляд ситуацію, аналізує всі обставини і факти щодо ймовірних злочинів на предмет їхньої відповідності встановленим у Римському статуті правовим критеріям і на підставі цього може приймати рішення щодо започаткування власного розслідування.

Визнавши юрисдикцію МКС, Україна також взяла на себе зобов’язання всебічно співпрацювати з Судом відповідно до глави ІХ Римського статуту, зокрема у проведенні ним вивчення переданої на його розгляд ситуації, подальшому можливому розслідуванні злочинів, що підпадатимуть під юрисдикцію Суду, і здійсненні кримінального переслідування за ці злочини.

***

Украина признала юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении преступлений против человечности и военных преступлений

8 сентября 2015 года в ходе официального визита в Королевство Нидерланды Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал секретарю Международного уголовного суда (МУС) Заявление Украины о признании юрисдикции Суда в отношении преступлений против человечности и военных преступлений.

Указанным Заявлением Украина признает юрисдикцию Суда в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии Российской Федерации против нашего государства. Заявление имеет бессрочный характер. Таким образом МУС будет иметь юрисдикцию на указанные преступлений независимо от гражданства лиц, которые их совершили, даже если они являются гражданами третьих стран.

МУС является постоянно действующим независимым и беспристрастным международным институтом, юрисдикция которого распространяется на тяжелые международные преступления, имеющие широкомасштабный и систематический характер.

МУС изучает переданную на его рассмотрение ситуацию, анализирует все обстоятельства и факты относительно вероятных преступлений на предмет их соответствия установленным в Римском статуте правовым критериям и на основании этого может принимать решения о начале собственного расследования.

Признав юрисдикцию МУС, Украина также взяла на себя обязательства всесторонне сотрудничать с Судом в соответствии с главой ІХ Римского статута, в частности в проведении им изучения переданной на его рассмотрение ситуации, дальнейшем возможном расследовании преступлений, которые будут подпадать под юрисдикцию Суда, и осуществлении уголовного преследования за эти преступления.

Останні заяви та коментарі

МЗС в соціальних мережах

     

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes